TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Temmuz 15, 2022 Kapalı Yazar: admin

TAT BESİN SANAYİ A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı’nın Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.02.2022
Genel Heyet Tarihi 17.03.2022
Genel Şura Saati 10:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 Elmadağ

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Heyeti’nce hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2021 yılı hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2021 yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti Üyelerinin Şirket’in 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmesi,
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Heyeti’nin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – İdare Şurası Üye sayısının ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi,
8 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince İdare Konseyi Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 – İdare Konseyi Üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri yeterince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince Şirket’in 2021 yılında üçüncü bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı hususları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal İdare Bildirisi doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:00’da, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ/İstanbul adresinde yapılan, 2021 yılına ilişkin Genel Şura toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Şura Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.07.2022

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tat_Toplantı_Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Tat_Hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Konsey toplantısı 13.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045637

BIST